Kontakt

 

Geschäftsstelle des Eurodistricts

Delphine Mann
Generalsekretärin

c/o Pays de Rhin-Brisach
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
France
00 33 (0)6.45.55.31.40

 

 

Message vidéo / Videobotschaft

Message de voeux 2022 du Président Gérard Hug et du Vice-Président Martin Horn

Grußbotschaft 2022 des Präsideten Gérad Hug und des Vizepräsidenten Martin Horn